چرا مرکز توانبخشی و آموزشی ترنم ؟

ترنم جزو اولین مراکز توانبخشی و آموزشی است که خدمات جامع در تمام زمینه هایی که یک فرد می تواند در آن دارای مشکل باشد (از لحاظ حرکتی، گفتاری، آموزشی، روان شناسی و روانپزشکی کودک) ارائه می دهد.

در این مرکز، کار گروهی برای هر مراجعه با تشکیل کار گروه تخصصی آغاز می گردد. حضور نیروی تخصصی خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانپزشکی، روان شناسی، رفتاردرمانی و اساتید متخصص مشکلات آموزشی و یادگیری با تجربه های بالا که باعث کیفیت بخشی به خدمات شده است.

مرکز ترنم با هدف تبدیل شدن به یک الگو در امر رفع مشکلات تشکیل گردیده و در این زمینه مراجعه کنندگان بهترین خدمات را دریافت می کنند و اولویت نتیجه کار است و تفکر تجاری در امر آموزشی و توانبخشی وجود ندارد.

برخی از مزایا و دلایل انتخاب مرکز ترنم